آختارتاپ

متناسب سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

اخیراً سازمان تامین اجتماعی قصد دارد پس وصول حدود ۱۰% از بدهی‌های بیمه‌ای دولت در قالب تهاتر سهام برای سومین بار نسبت به متناسب سازی مستمری‌ها اقدام نماید و این امر واکنش‌ها و بازتاب‌های مثبتی در بین شرکای اجتماعی و تشکل‌های مربوطه داشته است و در این میان برخی افراد انتقادات کارشناسی نسبت به برخی جوانب موضوع داشته اند وعده قلیلی نیز که دچار نسیان نسبت به عملکرد دوره خود شده اند و یا خود را به فراموشی می‌زنند، سعی در تخطئه این کار داشته و دارند.