آختارتاپ

طالع بینی عناصر چهار گانه / عنصر وجودی یعنی چه؟

عنصر وجودی شـما چیست؟ در اینبخش طالع بینی عناصر چهار گانه را مرور می‌کنیم. فلاسفه معتقد اند کـه تمام طبیعت کـه مـا موجدات زنده هم جزئی ازآن محسوب می‌شویم از از ترکیب 4 عنصر آب، باد، خاک و آتش تشکیل شده اسـت. «البته برخی فلز را هم بعنوان عنصر پنجم معرفی کرده اند». این 4 عنصر نقش مهمی در زندگی و حتی در تصمیم‌گیری های انسان دارند.