آختارتاپ

تعبیر خواب موبایل (تلفن همراه)

در اینبخش تعبیر خواب موبایل «تلفن همراه» را بررسی خواهیم کرد. دیدن تلفن، موبایل و دیگر وسایل ارتباطی در خواب نمایانگر روابط اجتماعی، خانوادگی و عاطفی مـا اسـت، موبایل وسیله ای اسـت برای ایجاد ارتباط از راه دور و عالم خواب با استفاده از این سمبل سعی میکند مطالبی رابه مـا یاد آوری کند یا این کـه از وقوع اتفاقاتی خوب یا بد با خبرمان کند. در ادامه با تعبیر خواب موبایل آشنا میشویم.